TAISYKLĖS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai

1.1.1. Taisyklės (toliau – „Taisyklės“) – MB „Sporto Kopa“ sporto klubo (toliau – „Klubas“) naudojimosi teikiamomis Paslaugomis Taisykles, kurias nustato Klubo Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams (toliau- „Klientas“), reglamentuoja Klubo ir jo Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp Kliento ir Klubo. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.kopagym.lt , taip pat šias Taisykles Klientas gali gauti ir susipažinti Klubo registratūroje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, esant kitiems objektyviems pagrindams, Klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus interneto tinklapyje www.kopagym.lt ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki tokio Taisyklių atnaujinimo.

1.1.2. Sporto Klubas (toliau – „Klubas“) – tai sporto klubas, pažymėtas prekių ženklu „ Kopa Fizinio Aktyvumo Centras“

1.1.3. Paslaugos (toliau – „Paslaugos“) – tai Klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, taip pat treniruotės vedamos atvirose erdvėse, parkuose, bei papildomos paslaugos tokios, kaip: soliariumas, asmeninės treniruotės, treniruotės mažose grupėse, masažo ir kitos paslaugos už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį. Kai kurios papildomos Paslaugos net ir už papildomą mokestį gali būti teikiamos tik įsigijus Klubo Narystę. 

1.1.4. Klubo Klientas (toliau- „Klientas“) – tai asmuo, Klubo nustatyta tvarka, įsigijęs nustatyto laikotarpio Narystę ar vienkartinį apsilankymą.

1.1.5. Nepilnametis Klientas (toliau „Nepilnametis“) – Klubo Klientas iki 18 metų amžiaus.

1.1.6. Narystė (toliau – „Narystė“) – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis Klube bei naudotis Klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.

1.1.7. Asmeninė Narystės kortelė (toliau – „Narystės kortelė“) – tai Klubo išduota Narystės kortelė, kurios pagalba Klubo darbuotojai identifikuoja Klientą, Klientas Klube įgyja teisę naudotis atitinkamomis Klubo Paslaugomis.

1.1.8. Vienkartinis apsilankymas (toliau – „Vienkartinis apsilankymas“) – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Klube bei pasinaudoti Klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų Paslaugų tipo.

1.1.9. Minimalus Paslaugų naudojimo laikotarpis (toliau – „Minimalus Paslaugų naudojimo laikotarpis“) – 12 (dvylikos) mėnesių terminas, kuriuo Klientas įsipareigoja naudotis Klubo Paslaugomis, norėdamas pasinaudoti Narystei teikiamomis nuolaidomis. 

1.2. Teisė naudotis sveikatingumo Klubo Paslaugomis

1.2.1. Teisę naudotis Klubo Paslaugomis turi asmenys Klubo nustatyta tvarka įsigiję Narystę arba vienkartinį apsilankymą, bei susipažinę su Taisyklėmis ir sudarę Sporto paslaugų teikimo sutartį. Klubas pasilieka teisę nesuteikti Paslaugų Klubo Klientams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už Narystės nustatytos kainos , vėluoja sumokėti ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

1.2.2. Už nepilnamečius Klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis.

1.2.3. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad Nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Klubo Paslaugomis, patvirtina, kad nepilnamečio fizinė būklė leidžia jam sportuoti. Nepilnametis lankytojas visiškai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) taip pat atsako už bet kokį Nepilnamečio sveikatos sutrikimą vizito Klube metu

1.2.4. Nepilnamečiai Klientai iki 14 metų amžiaus gali: 

  • sportuoti ir būti treniruoklių salėje tik prižiūrint vienam iš tėvų (globėjų) arba asmeniniam treneriui.
  • lankytis grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems rekomenduoja asmeniniai treneriai, atsižvelgdami į Kliento pateiktą gydytojo pažymą, tėvų sutikimą ir užsiėmimo poreikį Kliento sveikatai.

1.2.5. Nepilnamečiai Klientai nuo 14-16 metų amžiaus gali: 

  • savarankiškai sportuoti ir būti treniruoklių salėje, praėjus 3 būtinus treniravimosi instruktažus Klube. 
  • Nepilnamečiai, kurie nepraėjo būtinų treniravimosi instruktažų Klube, gali sportuoti ir būti treniruoklių salėje tik prižiūrint vienam iš tėvų (globėjų) arba asmeniniam treneriui.
  • lankytis grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems rekomenduoja asmeniniai treneriai, atsižvelgdami į Kliento pateiktą gydytojo pažymą, tėvų sutikimą ir užsiėmimo poreikį Kliento sveikatai.

1.2.6. Nepilnamečiai Klientai 16-17 metų amžiaus gali sportuoti treniruoklių salėje ir grupiniuose užsiėmimuose tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, kuris pasirašomas Klube. 

1.2.7. Nepilnamečiai Klientai privalo pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą, patvirtinančią jo sveikatos būklę ir galimybę užsiimti sportine veikla. Tinka mokyklai pateikto vaiko sveikatos pažymėjimo dokumento kopija.

1.3. Narystės ir papildomų Paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

1.3.1. Narysčių bei papildomų Paslaugų kainas ar kitus Klube galiojančius mokesčius nustato Klubo administracija, kurie yra skelbiami Klubo interneto puslapyje www.kopagym.lt

1.3.2. Klientai gali įsigyti Narystės arba vienkartinius apsilankymus Klubo registratūroje. 

1.3.3. Klientai gali atsiskaityti už Narystes arba vienkartinį apsilankymą Klube šiais būdais: 

  • grynaisiais pinigais, banko kortele arba elektronine bankininkyste.
  • Klubo dovanų čekiais, apmokant Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

1.3.4. Įsigijus Mėnesio narystę ar Metinę Narystę, taip pat už Vienkartinį apsilankymą, Klientas Narystės kainą sumoka Sutarties sudarymo metu;

1.3.5. Įsigijus Neterminuotą Narystę Klientas sumoka už einamąjį kalendorinį mėnesį (proporcingai pagal likusį einamojo kalendorinio mėnesio dienų skaičių).

1.3.6. Klientui atsiskaitant už Paslaugas E. Sąskaitos būdu, Klientui iki kiekvieno mėnesio 5-tos kalendorinės dienos yra pateikiama E. Sąskaita už einamojo mėnesio Narystę. Klientas įsipareigoja šią sąskaitą apmokėti iki to mėnesio, kai ji buvo išrašyta, 10-tos dienos. Apmokėjimas už paslaugas turi pasiekti Klubą iki 14-tos dienos. Jeigu Klientui pasirinkus automatinį E. Sąskaitų apmokėjimą Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje nėra ar nepakanka lėšų atitinkamai įmokai už Paslaugas nurašyti arba Klientas šiame punkte pats neapmoka E. Sąskaitos, tokiu atveju Kliento, kuris įgyja teisę lankytis Klube šios Sutarties pagrindu, Kliento identifikavimo priemonė(s) yra blokuojama(os) ir atitinkamai apribojama Kliento teisė patekti į Klubą iki tol, kol Klientas tinkamai atsiskaito su Klubu už Paslaugas.

1.3.7. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visai Kliento skolai padengti, iš Kliento gautos įmokos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, padengiamos Klubo patirtos išlaidos, susijusios su skolos iš Kliento išieškojimu, toliau padengiama skola už Paslaugas, eiliškumu nuo seniausios skolos iki naujausios skolos. Klubas pasilieka teisę perduoti skolos išieškojimą trečiosioms šalims, taip pat neradus susitarimo skola gali būti išieškoma teisine tvarka. 

1.3.8. Mokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma yra įskaitoma į Klubo sąskaitą, esančią kredito įstaigoje, o jeigu mokėjimas yra atliekamas grynaisiais pinigais – nuo pinigų sumokėjimo momento. 

1.3.9. Klientai norėdami įsigyti Narystę ar vienkartinį apsilankymą atitinkamiems Klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą (su nuotrauka), patvirtinantį Kliento asmens tapatybę.

1.3.10. Klubo darbuotojai turi teisę nufotografuoti Klientą ir jo nuotrauką naudoti Kliento identifikavimui, taip pat nuskanuoti Kliento piršto atspaudą, jeigu Klientas sutinka naudotis šiuo identifikavimo būdu.

1.3.11. Studentams, senjorams ir moksleiviams suteikiama nuolaida Narystei įsigyti. Klientai, norintys pasinaudoti šia nuolaida privalo pateikti šį statusą patvirtinančius galiojančius dokumentus.

1.4. Sutarties galiojimas, paslaugų sustabdymas, sutarties nutraukimas 

1.4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, nuo pirmo apsilankymo, bet ne vėliau nei per 7 dienas. Šiuo atveju sutartis įsigalioja automatiškai ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo. 

1.4.2. Klientas įsigijęs neterminuotą e.sutarties Narystę įsipareigoja naudotis Klubo Paslaugomis Minimalų sutartą Paslaugų naudojimosi terminą su įmokų mokėjimu kas mėnesį, sutartyje nustatytomis dienomis. Minimaliam sutarties laikotarpiui pasibaigus Klientas turi teisę nemokamai nutraukti sutartį informuojant Paslaugų teikėją raštu prieš ne mažiau kaip 30 d. (pranešus iki 15 d. sutartis nutrūksta kito mėn. 15 d., pranešus po 15 d. – kito mėn. paskutinę dieną). Paslaugų teikėjui negavus Kliento atsisakymo pratęsti Narystę po minimalaus sutarties įsipareigojimo, ar kitos trukmės atitinkamos Narystės, Narystė automatiškai tęsiasi toliau.

1.4.3. Klientas, norintis nutraukti neterminuotą e. Narystės Sutartį, ar kitos trukmės atitinkamą Narystę, nepasibaigus jos minimalaus Paslaugų naudojimo laikotarpiui, turi teisę tai padaryti, tik padengęs Klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (išskyrus atvejus, kai Paslaugų atsisakoma dėl Klubo kaltės), kuriais laikoma:

1.4.3.1. Klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės Narystės įsigijimo už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio Narystės kainos be nuolaidos ir Kliento įsigytos Narystės vieno mėnesio faktinės kainos. Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos;

1.4.3.2. skolos administravimo ir kitos pagrįstos išlaidos;

1.4.3.3. Klientas įsigijęs iš anksto apmokėtą abonementinę Narystę, įsipareigoja naudotis Klubo paslaugomis minimalų nustatytą terminą. Šios sutarties nutraukti negalima, ir už ją pinigai nebus gražinami.

1.4.4. Po Sutarties pasibaigimo lieka galioti tie Šalių įsipareigojimai, kurie pagal savo esmę turi galioti ir Sutarčiai pasibaigus. 

1.4.5. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisiniam reglamentavimui, taip pat atsiradus kitoms objektyvioms prielaidoms, Klubas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu vienašališkai pakeisti Taisykles, naują Taisyklių redakciją paskelbdamas Klubo interneto svetainėje ir Sutartyje nustatyta tvarka informuodamas apie tai Klientą. 

1.4.6. Klubas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, esant žemiau nurodytiems pagrindams, kuriuos Šalys pripažįsta svarbiais ir esminiais: 

1.4.7. Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ar vėluoja atlikti bet kokį kitą mokėjimą pagal Sutartį ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų; 

1.4.8. Kliento identifikavimo priemonė yra perduodama naudotis tretiesiems asmenims; 

1.4.9. Klientas, kuris(ie) šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto Klube, bet kokia apimtimi pažeidžia Taisykles; 

1.4.10. Klientas kuris šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Klube, gadina Klubo ar trečiųjų asmenų turtą ar kitaip daro žalą Klubui ar tretiesiems asmenims; 

1.4.11. Klientas šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Klube, veiksmai kelia pavojų jo(jų) ar kitų asmenų sveikatai; 

1.4.12. Klientas šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Klube, veiksmai kitokiu būdu prieštarauja visuotinai priimtiniems geros moralės principams; 

1.4.13. Paslaugos negali būti suteiktos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Klubo valios. 

1.4.14. Teisme yra pareiškiamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo Klientui arba Klientui yra iškeliama bankroto byla. 

1.5. Narystės naudojimo tvarka

1.5.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Klubą, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias Klube, jam suteikiama teisė naudotis kitomis Klubo teikiamomis paslaugomis Klientui pasirinkus priimtiną Narystės identifikavimo būdą, ir Klubo nustatyta tvarka įgyvendinus tokį pasirinkimą.

1.5.2. Klubas Klientams siūlo du alternatyvius Narystės identifikavimo būdus: 

1.5.2.1. pridedant savo piršto atspaudą prie piršto atspaudų nuskaitymo įrenginio Klubo patalpose, arba

1.5.2.2. Klientui išduodama Narystės kortelė.

1.5.3. Klientas, kaip Kliento identifikavimo priemonę pasirinkęs Kliento piršto atspaudą, pateikia Klubui laisvą sutikimą tvarkyti jo biometrinius duomenis – pagal Kliento piršto atspaudo skaitmeninį vaizdą sukuriamą Kliento piršto atspaudo modelį – binarinį kodą ir skaitmeninį Kliento piršto atspaudo vaizdą. Sugeneravus binarinį kodą, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas yra sunaikinamas. Kliento piršto atspaudo modelis – binarinis kodas, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas naudojami griežtai šiose taisyklėse bei Klubo privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti Klubo internetinėje svetainėje (www.kopagym.lt) ir Klubo administracijoje, nurodytu būdu ir sąlygomis. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, informuodamas apie tai Klubo administraciją jos darbo metu arba pateikdamas prašymą el. paštu: info@kopagym.lt .

1.5.4. Klientas, pamiršęs, praradęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs Narystės kortelės, į Klubą neįleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Klientas gali parodyti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir Klubo duomenų bazėje galima identifikuoti Klientą ir nustatyti, kad jo Narystės kortelė yra galiojanti. Ši išimtis taikoma ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės.

1.5.5. Klientas, identifikavimui pasirinkęs Narystės kortelę, įsipareigoja sumokėti vienkartinį kortelės išdavimo mokestį , bei naudoti Narystės kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų jiems patekti į Klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Narystės kortele. Klientui perdavus kortelę tretiesiems asmenims, Klubas turi teisę reikalauti susimokėti 100 EUR baudą bei atlyginti visus likusius Klubo nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens patekimo į Klubą. Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar Klubui su Narystės kortele patekęs į Klubą ir naudodamasis Klubo inventoriumi, įranga.

1.5.6. Klubo administracija, siekdama patikrinti Narystės kortelę naudojančio Kliento tapatybę, turi teisę bet kada paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.).

1.5.7. Klientas, praradęs savo Narystės kortelę, privalo apie tai informuoti Klubą ir registratūroje sumokėti Narystės kortelės dublikato išdavimo mokestį.

1.5.8. Klientas, norintis pakeisti įsigytos Narystės tipą, turi pateikti rašytinį prašymą dėl Narystės pakeitimo Klubo registratūroje. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Klube galiojančias kainas. Jeigu brangesnė Narystė keičiama į pigesnę, Narystės kainų skirtumas Klientui negrąžinamas.

1.5.9. Klientams koreguota ir pakeista Narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitų sąlygų.

1.6. Klubo tvarka ir trukmė

1.6.1. Asmeninius daiktus Klientai palieka Klubo persirengimo spintelėse, kuriose palikę daiktus Klientai privalo užrakinti. 

1.6.2. Spintelių naudojimosi tvarka: Spintelės sunumeruotos, užrakinamos su savo asmenine spynele. Klientas spynelę gali įsigyti Klubo registratūroje arba atsinešti savo. Klientas naudodamasis pakabinama spynele gali savo nuožiūra pasirinkti jam patogiausią laisvą spintelę. Klientas privalo išeidamas iš Klubo palikti atrakintą spintelę, asmeninę pakabinamą spynelę išsinešti su savimi (arba palikti tam skirtoje vietoje Klube). Palikus spintelę su pakabinama spynele užrakintą po Klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, o už patirtus nuostolius bei paliktus daiktus Klubas neatsako.

1.6.3. Klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti saugojimo spintelę.

1.6.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubo registratūros darbuotojus.

1.6.5. Klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą. 

1.6.6. Kliento apsilankymo Klube trukmė priklauso nuo Kliento įsigytos Narystės ir / arba Paslaugos tipo, ir yra pradedama skaičiuoti nuo identifikavimo registratūroje momento.

1.6.7. Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę arba nepalikęs Klubo patalpų iki Klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą mokestį.

1.7. Asmeninių treniruočių Paslaugų naudojimo tvarka

1.7.1. Asmeninės treniruotės teikiamos asmenims turintiems aktyvią pasirinktą Narystę.

1.7.2. Klientui neatvykus į sutartą asmeninę treniruotę su treneriu ir iš anksto neinformavus trenerio (ne mažiau nei 24 val. iki treniruotės pradžios), treniruotė skaitoma kaip įvykusi.

1.7.3. Įsigytos asmeninės treniruotės ar treniruočių paketai, galioja pagal trenerių individualiai nustatytą kainą ir terminą.

1.7.4. Sumokėjus už asmenines treniruotes ar Kitas paslaugas (mitybos konsultacijos, asmeninių sporto programų sudarymas ir korekcija, kitos konsultacijos) įgyjama teisė gauti šias Paslaugas iš asmeninio Trenerio, su kuriuo dėl šių paslaugų kainų ir galiojimo terminų sutariama individualiai. 

1.7.5. Treneris gali atsisakyti teikti sporto paslaugas sporto klubo Klientui, jeigu kyla akivaizdi grėsmė Kliento sveikatai ir/ar gyvybei; jeigu Klientas ignoruoja Trenerio teisėtas pastabas, kvalifikuotus patarimus bei konsultacijas dėl tinkamo sporto pratimų atlikimo ir/ar nevykdo kitų pagrįstų bei teisėtų Trenerio nurodymų; jeigu Klientas yra neblaivus ir/ar apsvaigęs.

1.7.6. Treneris yra pats atsakingas už visą su Klientu susijusią asmeninę informaciją ir jos saugojimą. Atsakomybė, kylančią dėl tokios informacijos (nuotraukos, asmens duomenų, adreso, kontakto ir kt.) paviešinimą ir su tuo susijusias pretenzijas prisiima Treneris.

1.7.7. Klubas nėra atsakingas už Trenerio sudarytas treniruočių programas ir parinktus sportavimo būdus, bei dėl to galinčius kilti Klientų sveikatos sutrikdymus. 

  1. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS IR DRAUDIMAI 

2.1 Bendrosios saugaus elgesio Taisyklės

2.1.1. Klube draudžiama: naudotis bet kuriomis Klubo Paslaugomis, dėvint Klube netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę. Avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės (higienos ir saugumo reikalavimais)

2.1.2. be Klubo raštiško sutikimo teikti kitiems Klubo Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus ar kitaip trukdyti Klubo darbuotojams;

2.1.3. Klube fotografuoti ir filmuoti komerciniais tikslais, neturint Klubo vadovybės leidimo;

2.1.4. į Klubo patalpas įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas;

2.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (nedžiovinti rūbų ar avalynės) džiovinimui;

2.1.6. be vaikui skirtos Narystės vestis mažamečius vaikus ar paauglius į treniruoklių salę, ar grupinių užsiėmimų salę;

2.1.7. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.1.8. neštis gaiviuosius gėrimus dūžtančiuose induose; neštis kavą ar arbatą ir kitus karštus gėrimus;

2.1.9. lankytis ne Klubo Klientams skirtose patalpose;

2.1.10. gadinti Klubui priklausantį inventorių.

2.2. Saugaus elgesio Taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje

2.2.1 Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi Taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu budinčiu instruktoriumi ar asmeniniu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

2.2.2 Treniruoklių salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę. Avalynė turi būti švari ir tvarkinga;

2.2.3 Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio privaloma pasitiesti rankšluostį;

2.2.4 Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi (dezinfekuoti) tinkami naudoti kitiems Klientams, treniruoklių priedai ir kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

2.2.5 Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.

2.2.6 Netrukdyti kitiems Klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukų tarp pratimų metu neužimti treniruoklių.

2.3. Saugaus elgesio Taisyklės ir draudimai grupinių užsiėmimų salėje

2.3.1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių Klientų.

2.3.2. Stacionarių salės dviračių treniruotės Klientai privalo avėti sportinę avalynę (rekomenduojama kietu padu), Klientai, neavintys sportinės avalynės arba avintys šlepetes, į šias treniruotes neįleidžiami.

2.3.3. Klientams draudžiama lankantis vieniems grupinių užsiėmimų salėse, netinkamai naudotis ar daryti žalą jose esančiam inventoriui, bei muzikos aparatūrai.

2.4. Vietos Rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

2.4.1. Klientas, norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, privalo iš anksto rezervuoti vietą telefonu arba Klube registratūroje. Klubo grupinių užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.

2.4.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 Klientai.

2.4.3. Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai Rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 120 min. iki užsiėmimo pradžios.

2.4.4. Pakartotinai ir piktybiškai praleidžiant grupines treniruotes iš anksto nepranešus, galimybė užsirašyti iš anksto bus anuliuojama. Dalyvavimas grupinėse treniruotėse galimas tik atsiradus laisvai vietai prieš treniruotę;

2.5. Saugaus elgesio Taisyklės ir draudimai soliariume

2.5.1. Prieš naudojantis soliarumu būtina susipažinti su soliariumo naudojimosi instrukcija ir laikytis higienos normų rekomendacijų.

2.5.2. Norint naudotis soliariumo paslauga klientas privalo turėti Klubo Narystę. Soliariumu naudotis gali asmenys nuo 18 metų.

2.5.3. Prieš ir po naudojimosi soliariumu dezinfekuokite rankas;

2.5.4. Prieš ir po naudojimosi soliariumu ir akiniais, būtinai išvalykite juos dezinfekciniu skysčiu, kuris yra paliktas soliariumo zonoje;

2.5.5. Soliariume negali lankytis asmenys, kurie turi kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: karščiavimas (37,3°C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Asmenys, kuriems pasireiškia išvardyti požymiai, turi nedelsiant palikti soliariumą ir Klubą;

2.5.6. Rekomenduojama vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

III. SPORTO KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

3.1. Klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

3.1.1 Klubas turi teisę: keisti Klubo darbo laiką;

3.1.2. neteikti Paslaugų iki 48 valandų, kol atliekami Klube profilaktikos darbai;

3.1.3. nustatyti kitas galiojimo Taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių) atskiroms Narystėms ar vienkartiniams apsilankymams, platinamiems Klubo vykdomų akcijų metu. Šios Taisyklės yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės Taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Klubo interneto svetainėje www.kopagym.lt ;

3.1.4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;

3.1.5. paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę, kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės;

3.1.6. neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei;

3.1.7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimasi Klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Klubo patalpas. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami;

3.1.8. nutraukti Kliento Narystės kortelės galiojimą ir neįleisti į Klubą klientų, pažeidusių šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę Klubo darbuotojams, kitiems Klubo Klientams arba Klube apsilanko neblaivus, apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų ir neklauso atsakingų Klubo darbuotojų nurodymų. Šiuo atveju Klientui pinigai už Klubo narystę negrąžinami.

3.2. Klubas įsipareigoja:

3.2.1. teikti Klientams Paslaugas Klube, laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių;

3.2.2. informuoti Klientus apie Klubo darbo laiko pasikeitimus iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, pakabinant atitinkamus skelbimus Klubo matomoje vietoje bei pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.kopagym.lt;

3.2.3. Informuoti Klientus iš anksto apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabinant atitinkamus skelbimus Klubo matomoje vietoje bei pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.kopagym.lt;

3.2.4. teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, šalinant avarijų padarinius, vykstant planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir kitų priežasčių, kurios neleidžia Klientams naudotis Klubo Paslaugomis;

3.2.5. sustabdyti ir pratęsti Narystės kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas bei Klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus.

3.3. Klubo atsakomybė:

3.3.1. Klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

3.3.2. Klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.

3.3.3. Klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose Klubo matomoje vietoje bei patalpinti interneto svetainėje www.kopagym.lt.

3.3.4. Klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie Kliento apsilankymus, Narystės tipą ar kitos informacijos, susijusios su Kliento veikla Klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

  1. KLIENTO TEISĖS, ATSAKOMYBĖ

4.1. Kliento teisės

4.1.1. Klientas turi teisę: naudotis Klubo Paslaugomis, įsigijus pasirinktos trukmės Narystę arba vienkartinį apsilankymą;

4.1.2. susipažinti su Klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis, esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

4.1.3. Klientams, įsigijusiems Narystės arba vienkartinį apsilankymą, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Klientas dėl Klubo kaltės negalėjo naudotis Klubo Paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

4.2. Kliento atsakomybė:

4.2.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.

4.2.2. Klientai, naudodamiesi Klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

4.2.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Klube, tenka pačiam Klientui. 

4.2.4. Klientas privalo atlyginti Klubui materialinę žalą, kurią Klubas patyrė dėl Kliento kaltės ar dėl su Klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei Klientas nesutinka su jam pateiktu Klubo nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.

4.2.5. Klubui padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

4.2.6. Klientas, praradęs bet kuriuos Klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Klubo patirtus nuostolius pagal pateikiamus įkainius. 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Baigiamosios nuostatos

5.1.1. Pasirašydamas šias Taisykles Klientas savo parašu patvirtina, kad:

5.1.2. Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

5.1.3. Klientas sutinka, kad Klubas turi teisę nuskanuoti Kliento piršto atspaudą ir būti fotografuojamas Kliento tapatybės nustatymui, bei sutinka, kad Kliento duomenys bus saugomi Klubo Klientų duomenų bazėje;

5.1.4. Klientas sutinka, kad, siekiant užtikrinti Kliento, Klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, būtų vykdomas Klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Klubo prieigų (įėjimo, automobilio stovėjimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas būtų būtų saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 dienų (o teisės pažeidimo tyrimo ar įrodinėjimo tikslais – iki atitinkamų procedūrų pabaigos).

5.1.5. Šia Sutartimi Klubas įsipareigoja tinkamai ir kokybiškai teikti Klientui ir/ar jo nurodytam(tiems) Nariui(iams) Paslaugas.